20140118_NUC_VFM_011620140118_NUC_VFM_000320140118_NUC_VFM_001920140118_NUC_VFM_006220140118_NUC_VFM_007920140118_NUC_VFM_008920140118_NUC_VFM_010220140118_NUC_VFM_011820140118_NUC_VFM_012520140118_NUC_VFM_012620140118_NUC_VFM_013420140118_NUC_VFM_015620140118_NUC_VFM_016320140118_NUC_VFM_016720140118_NUC_VFM_017120140118_NUC_VFM_018520140118_NUC_VFM_019420140118_NUC_VFM_020120140118_NUC_VFM_020720140118_NUC_VFM_0241